Thiết bị lọc nước dưới bồn rửa Cleansui EU101

11.683.637 VND